Stanovy SAM 78

SAM 78 – The Society of Antique Modeler  z.s

PREAMBULE – Naším záměrem je, aby létání s historickými volnými modely a rádiem řízenými historickými modely bylo neformální a zábavné, a zajímavé jak pro soutěžícího, tak i pro diváka. Nemáme v úmyslu ani zdokonalit samotné modelářské umění, ani nehodláme přepisovat historii zaznamenanou v modelářské literatuře. Chceme jen přispět ke zvýšení všeobecné povědomí o kreativitě, nápaditosti našich modelářských předků.

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: SAM 78- The Society of Antique Modeler 78 (dále jen ”spolek”);
 2. sídlem spolku je trvalé bydliště prezidenta spolku
 3. charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je provozování leteckých modelů, jak volně létajících tak radiem řízených.

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Naplňování cílů hnutí The Society of Antique Modeler 
 2. Propagace leteckého modelářství a historických modelů
 3. Pořádání soutěží, modelářských srazů a výstav.
 4. Rekreační létaní s modely
 5. Provozování leteckých modelu v kategoriích: historické, nostalgie a retro
 6. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve spolku

Je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické osoby. Po podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

 1. Členství zaniká
 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  1. nezaplacením členských příspěvků;
  2. závažným porušením pravidel spolku.
  3. úmrtím, zánikem spolku.
 1. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 2. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku) ;
  2. platit členské příspěvky.
  3. dodržovat pravidla pro provoz modelů

 čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – prezident
 2. Nejvyšší orgán – členská schůze
 3. Řídící orgán-výbor spolku

 čl. VI

Statutární orgán – prezident

 1. Statutárním orgánem spolku je prezident.
 2. Funkční období prezidenta je čtyřleté.
 3. Prezidenta volí výbor ze svých řad.

 čl. VII

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku

 

 1. Schází se neméně jednou ročně

 

 1. Volí výbor spolku, odvolává výbor spolku

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku; nesejde-li se   v potřebném počtu, svolá se nejpozději do jedné hodiny náhradní členská schůze. Nová členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.

 

 1. Členskou schůzi svolává výbor spolku nebo požádá-li o to 1/3 členů spolku

 

 1. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku;

 čl. VIII

Výbor spolku

 1. Výbor je řídícím orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Výbor je pětičlenný.
 3. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru;
 4. Funkční období výboru je čtyřleté.
 5. Volí prezidenta spolku
 6. Stanovuje výši členských příspěvků.

 čl. IX

Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku, a budou používány na činnost spolku.

čl. X

Závěrečné ustanovení

 Stanovy byly schváleny a přijaty na členské schůzi dne 10.10.2020